Skogsviolens arbetssätt

Skogsviolens Förskola är en personaldriven förskola som ligger i Bergvreten, Enköping. Förskolan bedrivs som en ekonomisk förening och har 25 barn i åldrarna 1-5 år. Sedan 1991 har Anneli Wilhelmsson och Anette Melin bedrivit pedagogisk verksamhet i den härliga miljön i Bergvreten. Våra öppettider är 05.30 - 17.15 eller enligt föräldrarnas önskemål.
Barnen är indelade i 3 grupper efter ålder och mognad där verksamheten planeras utifrån deras behov och utvecklingsnivå. Personalgruppen består av 6 utbildade pedagoger, varje grupp har 1 - 2 ansvarspedagoger som följer barnen under dagen. Barnen behöver aldrig möta nya pedagoger eftersom vi aldrig tar in vikarier.
 Vi har härliga öppna lokaler som är väl anpassade för vår verksamhet. Vi har en stor och fin trädgård, gården inspirerar till all slags lek och stora ytor för fri lek, skidåkning och klättring i våra härliga träd. Vi har även en härligt stor altan med tak, där vi ofta äter våra måltider på vår/ sommar/ höst samt och de yngsta barnen vilar i förskolans vagnar.
Utanför förskolans tomt finns en stor lekpark med många utmanande klätterställningar.
Vi går ofta till skogen för att leka och vi besöker ofta aktiviteter som teatrar, bio och annan underhållning som anordnas av kommunen. Barnen får här motoriskträning genom att vi alltid går ner till centrum och sedan tar vi bussen tillbaka till förskolan.
Matematik och teknik är ett dagligt inslag i vår vardag på förskolan. Vi har också många roliga aktiviteter så som Nallecafé, melodifestivalen, maskerad, Idol, pyjamasparty, halloweenfest, bamselopp, leksaksdag, nobelfest, julfest, luciafiranden med föräldrar och mor/farföräldrar mm.

Kvalitetsarbete
På Skogsviolen arbetar vi ständigt med vår kvalite
och utvärderar verksamheten på ett systematisk sätt allt för att utveckla, förbättra vårt arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för barnen. För att vi ska kunna erbjuda en likvärdig utbildning av hög kvalite krävs ett kvalitetsarbete som ska vara systematiskt och följa upp en bestämd plan med tydliga avstämningspunkter och mål. Detta hjälper oss att säkerhetsställa att barnen på Skogsviolens Förskola erbjuds en utbildning av hög kvalité. 
Våra verktyg för att säkerhetsställa detta är att vi anväder oss av följande:
VP - Verksamhetsplan, Vart ska vi och hur? VP är vår förskolas plan för att utveckla vår verksamhet. Varje år i augusti sätter vi upp nya mål för kommande läsår detta utifrån en analys av förskolans utvecklingsområden. Målen följs upp och analyseras kontinuerligt under året. 
Kvalitetsrapport - I juni utvärderas hela året där vi gör en analus över resultatet för att se om de mål vi satt upp i VP uppnåtts och om inte så analyseras det varför vi inte lyckats uppnå det.
Tillsyn - Kommunen är tillsynsansvariga för vår förskola och de gör kontinuerligt tillsyn hos oss där de säkerhetsställer att vi genomför vår verksamhet på ett bra sätt utifrån skolverkets regler och lagar. 

loading...

Leken är viktig på Skogsviolen

loading...

Vi arbetar utifrån lekens grunder. En förutsättning för att kunna vara delaktig i leken är att man förstår lekens grundläggande regler, dessa kan sammanfattas som SÖT-samförstånd-ömsesidighet och turtagande. Lek uppstår i samspel med andra. Vi som pedagoger har en aktiv roll och vårt deltagande i leken är en förutsättning för att barnen ska kunna leka. Med vuxen närvarande skapas en trygghet som är nödvändig för att barnen ska kunna ge sig hän i leken. En pedagog kan hjälpa barnen att utveckla sin lek med uppmuntran och stöd.
Läroplanen säger:
"I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter."
(Lpfö 98 s.6)

.

Vårt värdegrunds arbete

loading...

Förskolan arbetar systematiskt med att stärka barnens självkänsla, att våga stå i centrum och våga säga ifrån. Alla människors lika värde samt olikheter som tillgång, är en del i värdegrunden och utgör basen i värdegrundsdiskussionen som förs i verksamheten. Värdegrunden ska genomsyra all verksamhet inom förskolan. Med detta menar vi att ömsesidig respekt för rättigheter och skyldigheter skall prägla umgänget mellan alla individer i verksamheten oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet och religion. För varje verksamhet t.ex. förskola, skola, fritidshem skall det finnas en likabehandlingsplan. I planen skall de åtgärder som planeras att påbörjas eller genomföras konkret beskrivas. En grundläggande mänsklig rättighet till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor och pojkar oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller utryck och ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. Vi uppmärksammar FN veckan på ett speciellt sätt då vi får besök av polisen samt vuxna som berättar om hur barn har det i andra länder. Barnen får även skriva på ett "kontrakt" se bilden nedan.
 

loading...

Skogen vårt arbetsrum

Vi arbetar efter uppsatta mål där uteverksamhet med lek, friluftsliv, rörelse, miljö, hälsa, trygghet, glädje och lust att lära är grundpelarna, med gällande lagar som styrdokument. Vi tillbringar större delan av dagen utomhus. Antingen på vår gård, eller i skogen som ligger på promenadavstånd. Där får barnen utlopp för sitt rörelsebehov och upptäckarglädje, samtidigt som de lär sig att värna om natur, växter och djur. Utanför vår tomt har vi en stor lekpark som ger möjlighet till motoriskträning och socialt samspel.

På vetenskaplig grund har vi vila varje dag för alla barn. För vilostuden och konsten att vara stilla är minst lika viktigt för både små och stora barn. Det är viktigt att tidigt lära sig konsten att kunna koppla av och vila, att ta sig tid för återhämtning och låta kroppen och knoppen bearbeta nya intryck och färdigheter. På förskolan är intrycken intensiva och energikrävande. Dom mindra barnen sover ute i vagnarna och de äldre barnen vilar inne på en egen matta. Man har med sig ett eget gosedjur och under en timmes avlappning har vi en sagostund och lyssnar på lugn musik. En dag i veckan har vi även en skön avslappnade yoga stund som är mycket omtyckt.