En fristående förskola med naturen som läromiljö

Skogsviolen är en förskola som bedriver stor del av dagen utomhus. Förskolan startades 1991 och är personaldriven. Vi finns i Bergvreten i en villa med stor trädgård angränsande till ängar och skog i en mycket lugn och fin miljö som ger barnen många roliga och spännande upplevelser. Maten tillagas på förskolan av råvaror av hög kvalitet. Barnens kost är viktig, rätt bränsle för växande barn är mycket viktigt. Våra öppettider är enligt önskemål av föräldrarna 05.30 - 17.15. Vårt arbete på förskolan sker i nära förtroende samarbete med föräldrarna, vi vill vara ett bra komplement till hemmet därför är den öppna och ärliga kontakten mycket viktig. Vi 8 pedagoger som arbetar på Skogsviolen har ett gemensamt synsätt och verksamheten bedrivs på ett pedagogiskt och utvecklande sätt. Vi arbetar utifrån förskolan mitt i naturen, naturen är en viktig närmiljö för alla åldrar som är en könsneutral lekplats. Förskolan mitt i naturen innebär att barnet blir en nyfiken, pigg liten entreprenör som bygger upp sin självkänsla på en könsneutral plats och skaffar sig en miljömedvetenhet och värnar om djur och natur. Vi delar in barnen i 3 grupper under dagen, varje grupp har 1 - 2 pedagoger och grupperna består av 5 - 7 barn. Detta gör att varje barn synliggörs och vi har möjlighet att utgå från varje barns förutsättningar.

Det som är unikt med vår förskola är att ni föräldrar varje dag får ett ilägg i Förskoleappen från förskolan där ni ser vad just ditt barn gjort under dagen. Med Förskoleappen kan vi pedagogerna enkelt dela dokumentation som bilder, video och förklarande texter med föräldrarna. Föräldrarna kan inte bara följa sitt barns vardag utan även interagera med pedagogerna på ett enkelt sätt.  Som förskolerektor kan man enkelt kvalitetssäkra att verksamheten uppfyller förskolans mål. Detta portfoliearbete finns sedan med digitalt hos er föräldrar.
Som ni ser har vi ett nära samarbete med er föräldrar och ni informernas varje dag med både bilder/ filmer och text på vad era barn gör om dagarna. Självklart har vi en fin nära kontakt vid hämtningar och lämningar också, viktigt att både ni barn och föräldrar får den personliga kontatkten som krävs just för dagen.

loading...

Skogen är vårt stora arbetsrum

loading...

Vår värdegrundAtt alla människor är lika mycket värda, barn är kompetenta och olikheterna är en tillgång.

På förskolan ska det råda ett lugnt och tryggt klimat och en god stämning mellan alla i förskolan samt att vi visar varandra ömsesidig respekt.
Tydliga vuxna är alltid trygga förebilder.
Hemmet och förskolan ska samarbeta och klart ta avstånd från alla former av kränkande behandling. Detta arbete hålls ständigt levande.
Förskolan skall motverka mot traditionella könsroller och könsmönster.
Ett gott samarbete får en positiv inverkan på våra barn.

Något av det finast vi kan ge barnen på förskolan är en god självkänsla.
Självkänsla beskrivs ofta som grundtryggheten hos en människa, känslan av att vara värdefull som den man är, oavsett prestation. Ger vi barnen en stark självkänsla har de stora förutsättningar för att lyckas vidare i livet.
Att våga stå i centrum är något som vi dagligen arbetar med, vi tycker detta är mycket viktig och på så vis stärker vi barnens självkänsla.
Barnen får stå upp i samlingen och säga sitt namn, klappa sitt namn i stavelser, på leksaksdagen/Nalledagen har barnen med sig en leksak/nalle som de presenterar och på så vis tänker de inte på att de övar på att vara i centrum.
Vi har även aktiviteter som idol, maskerad, melodifestivalen och här får barnen uppträda inför övriga gruppen.
Våga tro på dig själv och respektera andra som de är -  vårt ledord på Skogsviolen
Verksamhetsplanen för 2020/2021 ser ni i bif. fil
Vår Intergritetspolicy samt avtal och samtycken finner ni i bif. fil

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, allmänt kallad barnkonventionen, synliggör och konkretiserar det faktum att barn har egna och alldeles unika rättigheter. Den 1 januari 2020 blev konventionen lag i Sverige. Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker.
Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling.
Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina rättigheter förverkligade. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta hand om sina barn på bästa sätt. De vuxna inom förskolan har numera ett tydligt uppdrag att göra barnkonventionen verklig för varje enskilt barn. En konvention är en internationell överenskommelse, ett avtal mellan länder. Barnkonventionen är en av de sex FN-konven­tionerna om mänskliga rättigheter.
I den reviderade läroplanen för förskolan står att läsa: ”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Förskolan ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter”.
Att arbeta med barns rättigheter innefattar även icke-diskriminering, något vi på Skogsviolens Föskola tar på högsta allvar och arbetar med dagligen. 
Grundtankar i Barnkonventionen är att:
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
• Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.
• Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.
• Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat.
Genom leken och kulturen ges möjlighet att främja empati och förebygga kränkningar. Här på Skogsviolen får barnet tillfälle att spegla sig i andra och få sina känslor bekräftade. Det är avgörande för att kunna utveckla förmågan att ta andras perspektiv och förstå hur ens eget beteende påverkar andra. De vuxnas uppgift är här att vara en trygg bas som kan hjälpa till vid eventuella konflikter.
I arbetet med barn uppstår ofta situationer som innebär att de vuxna behöver agera utan alltför lång betänketid. Om det dessförinnan har samtalats kring hur man kan bemöta situationer som kan upplevas som kränkande och utmanande, har den vuxna större möjlighet att göra ett bra val.
Som vuxen på Skogsviolen är det viktigt att vara medveten om sitt förhållningssätt till barnen –och till sina kollegor. Att kunna ge varandra feedback och diskutera olika sätt att hantera situationer kräver tillit. Det krävs särskilt mod att våga prata om ens egna fördomar. En levande dialog om förhållningssätt gentemot barnen och varandra är därför nödvändig och något som vi vill ska finnas "i väggarna" på Skogsviolen.
Läs barnkonventionen i sin helhet på denna sida https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/hela-barnkonventionen/