Föräldrarkontakten är viktig

Grunden för en bra relation mellan familjerna och förskolan läggs i inskolningen. Ansvaret för relationen vilar på pedagogerna. Innan föräldrarna tackar ja till platsen på Skogsviolen hålls ett informationsmöte om vår verksamhet samt att föräldrarna erhåller en mängd dokument där de får mera insyn i vår verksamhet.
Under inskolningen ska vi introducera föräldrarna till vår verksamhet och tydligt beskriva förskolans roll och våra mål. Det är en förutsättning för att familjen ska kunna vara med och utvärdera och utveckla verksamheten. Skogsviolens ska verka för att familjerna ska se förskolan som en mötesplats. Hos oss ska familjen få möta andra familjer och oss pedagoger, för att dela erfarenheter och berika varandra med olika tankar och frågor.
Ansvaret vilar på att alla i arbetslaget har en öppenhet och ömsesidighet, skapa en allians så att en god kultur på förskolan växer fram. Vi har en särskild förväntan att föräldrar är aktivt deltagande i utvecklingssamtal som vi erbjuder 2 ggr per läsår och på föräldramöten på höstterminen.
Utvecklingssamtal med barnets föräldrar planeras in under oktober och april. Föräldrarna ska erbjudas att ta del av förskolans dokument med pedagogiska ställningstaganden och samt dokumentationer ur barnets pärm inför utvecklingssamtalen.
Utvecklingssamtalen ska syfta framåt, fokus ska vara på barnets lärande i relation till kamrater, miljö och material utifrån de förutsättningar barnet fått. Det är barnets lärande som ska följas upp och verksamheten som ska utvecklas och utvärderas. Samtalet är ett ömsesidigt utbyte mellan föräldrar och pedagogen.

Inskolningen syftar till att introducera nya barn och föräldrar i gruppen och lägga grunden för ett förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola.

Inskolningen är individuell, vilket innebär att den kan se annorlunda ut i tid och innehåll beroende på barnets ålder, tidigare erfarenheter och gruppvana.
Mer om detta läser ni i bif. fil

Förskolan har även ett föräldraråd, syftet med det ser ni på bif. fil.

 

Vi vill gärna höra vad du tycker om Skogsviolens Förskola. Har du klagomål på något? Har du åsikter om hur vi kan arbeta annorlunda? Eller vill du lämna en synpunkt – stor som liten?
Vi ser helst att du då tar detta direkt med personalen eftersom vi arbetar på ett öppet och nära samarbete med föräldrarna. Det går även bra att fylla i bif. fil och skicka in till oss.

Skogsviolens vision

Våga språnget - vinn världen
Om jag blir sedd och hörd blir jag trygg Om jag är trygg, vågar och kan jag se andra. Om jag är tillsammans med andra, tar jag ansvar och känner mig delaktig. Om jag är delaktig, känner jag lust och glädje. Då lär jag mig......... för livet!